Všeobecné zásady ochrany osobných údajov a informácie k spracúvaniu osobných údajov dotknutých osôb občianskym združením Záhorácky klub podnikateľov, o.z.
(ďalej ako „Oboznámenie“)

Prevádzkovateľom spracovávania osobných údajov je občianske združenie Záhorácky klub podnikateľov, o.z., so sídlom Bratislavská 322/20, 908 51 Holíč, IČO: 51757290, zapísaný v registri občianskych združení MVSR pod číslom: VVS/1-900/90-53858 (ďalej aj ako „Prevádzkovateľ“).

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady Európskej Únie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „Nariadenie“), so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej akostrong „Zákon“), prípadne s inými predpismi o ochrane osobných údajov (ďalej ako „Predpisy o ochrane osobných údajov“).

Prevádzkovateľ získava osobné údaje priamo od Vás ako dotknutej osoby (ďalej aj ako „dotknutá osoba“) alebo od inej osoby, ktorá nám poskytne Vaše osobné údaje. Môže tak nastať situácia, kedy Prevádzkovateľ získa osobné údaje aj od inej osoby, ako priamo od Vás, preto tento dokument poskytuje informácie všetkým dotknutým osobám ako v zmysle čl. 13 Nariadenia, tak aj v zmysle čl. 14 Nariadenia.

Všetky osobné údaje, ktoré o Vás Prevádzkovateľ ako o dotknutej osobe spracováva, sú spracovávané iba pre odôvodnené účely, po obmedzenú dobu a s využitím maximálnej možnej miery zabezpečenia, k čomu Prevádzkovateľ prijal Internú smernicu o spracovávaní osobných údajov, vrátane primeraných bezpečnostných opatrení na personálnej, technickej a organizačnej úrovni.

Ochrana Vašich osobných údajov je jednou z našich priorít, preto Vás transparentne informuje o spracovávaní osobných údajov v tomto dokumente, ako aj o Vašich právach, ktoré si môžete ako dotknutá osoba voči Prevádzkovateľovi uplatniť. Zároveň vo zverejnenom Zázname o spracovateľských činnostiach nájdete informácie o konkrétnych účeloch spracovávania osobných údajov, o tom, ktoré Vaše osobné údaje alebo aké typy osobných údajov spracovávame, na akom právnom základe, komu Vaše osobné údaje poskytujeme a pod.

Prevádzkovateľa môžete kontaktovať vo veciach týkajúcich spracúvania a ochrany osobných údajov na adrese Bratislavská 322/20, 908 51 Holíč alebo e-mailom na e-mailovú adresu ou@zahorackyklub.sk.

Prevádzkovateľ spracováva Vaše osobné údaje výlučne v súlade so zásadou zákonnosti, a to na účely spracúvania osobných údajov uvedené v Zázname o spracovateľských činnostiach, ktorý je spolu s týmto dokumentom zverejnený na webovej stránke Prevádzkovateľa www.zahorackyklub.sk/ochrana-osobnych-udajov.

Záznam o spracovateľských činnostiach nájdete tu.

Kedy sme oprávnený spracúvať Vaše osobné údaje ?

Plnenie zmluvných povinností – Vaše osobné údaje spracúvame pri plnení zmluvy, ak sme s Vami v postavení dotknutej osoby uzatvorili zmluvu, a to v rozsahu potrebnom k plneniu zmluvných povinností.

Plnenie zákonných povinností – V niektorých prípadoch spracúvame Vaše osobné údaje aj pri plnení zákonných povinností. Týmito zákonnými povinnosťami sú napr. povinnosti vyplývajúce z predpisov o účtovníctve, z predpisov upravujúcich činnosť občianskych združení a pod.

Oprávnený záujem - Vaše osobné údaje spracúvame aj na základe oprávneného záujmu, výlučne v prípadoch, ak je spracovávanie nevyhnutné na sledovanie našich oprávnených záujmov alebo oprávnených záujmov tretej strany, ak nad týmito záujmami neprevažujú Vaše záujmy alebo Vaše základné práva a slobody. Oprávnený záujem aplikujeme napr. pri vedení zoznamu členov nášho združenia, pri určitých činnostiach spojených s našou prezentáciou na webovej stránke a so zabezpečením našich služieb (napr. pri odpovedaní na Vaše správy).

Súhlas – v určitých prípadoch môžeme spracúvať Vaše osobné údaje aj na základe súhlasu, ktorý si od Vás vyžiadame. K spracúvaniu Vašich osobných údajov na základe súhlasu prichádza napr. pri zverejňovaní Vašich fotografií z našich podujatí.

Osobné údaje spracúvame vždy len vtedy, ak na ich spracúvanie existuje právny základ, teda spracovávanie je vždy vykonávané v súlade so zásadou zákonnosti.

Všetky konkrétne účely a právne základy spracúvania osobných údajov Prevádzkovateľom nájdete vyššie, v Zázname o spracovateľských činnostiach.

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré sú potrebné na spracovávanie osobných údajov vždy v súlade so zásadou minimalizácie tak, aby bol splnený účel spracovávania. To znamená, že nevyžadujeme od Vás osobné údaje, ktoré nie sú pre konkrétny účel spracovávania potrebné, pričom spracúvame osobné údaje v rozsahu bežných osobných údajov.

Osobné údaje alebo kategórie spracovávaných osobných údajov sú špecifikované v Zázname o spracovateľských činnostiach.

Pri právnych základoch spracovávania osobných údajov, kde plní Prevádzkovateľ zmluvné povinnosti alebo zákonné povinnosti sú osobné údaje, ktoré Prevádzkovateľ spracováva, prevažne špecifikované v právnych predpisoch. Pri spracovávaní osobných údajov, kde je právnym základom súhlas alebo oprávnený záujem stanovujeme kategórie spracovávaných osobných údajov osobitne pre každý účel spracovávania.

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje v závislosti od účelu spracovávania osobných údajov. Pri dobe uchovávania zohľadňuje Prevádzkovateľ zásadu minimalizácie uchovávania osobných údajov, t. j. spracováva osobné údaje výlučne počas doby, počas ktorej je uchovávanie osobných údajov nevyhnutné a po uplynutí tejto doby Vaše osobné údaje vymaže.

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje v súlade so Záznamom o spracovateľských činnostiach, v ktorom sú stanovené doby uchovávania jednotlivých skupín osobných údajov v zmysle platných právnych predpisov, odporúčaní príslušných orgánov alebo sú stanovené na základe uváženia Prevádzkovateľa.

V prípade Vašej požiadavky Vám kedykoľvek poskytneme informácie o dobe uchovávania osobných údajov.

Ochrana Vašich osobných údajov ako Dotknutých osôb sa spravuje ustanoveniami Nariadenia, pričom ako dotknutá osoba môžete prostredníctvom žiadosti realizovať u Prevádzkovateľa Vaše práva, ktorými sú:

Právo na prístup
Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov, ak nie je z Vašej strany požadované inak.

Právo na nápravu
Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. V prípade, že osobné údaje, ktorými disponujeme, sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, tieto osobné údaje upravíme, aktualizujeme alebo doplníme na základe Vášho podnetu.

Právo na vymazanie
Za určitých okolností máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracovania alebo v prípade, ak odvoláte svoj súhlas so spracovaním osobných údajov. Uplatnenie Vášho práva na výmaz (práva na zabudnutie) posudzujeme na základe individuálnych okolností každého konkrétneho prípadu spracovávania.

Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžu existovať určité okolnosti alebo prípady vyplývajúce pre nás z platných právnych predpisov, kedy nebude možné Vaše osobné údaje vymazať. V takom prípade nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracovania
Taktiež máte právo nás požiadať, aby sme ďalej nespracovávali Vaše osobné údaje. V prípade, keď si myslíte, že Vaše osobné údaje, ktoré spracovávame, nie sú správne, že spracovávanie je protizákonné a žiadate o obmedzenie spracovávania, že nepotrebujeme Vaše osobné údaje, ale potrebujete ich Vy ako Dotknutá osoba pri uplatňovaní právnych nárokov alebo v prípade, keď si myslíte, že nemáme ako Prevádzkovateľ oprávnený dôvod Vaše osobné údaje ďalej spracovávať, nebudeme na základe Vašej žiadosti Vaše osobné údaje ďalej spracovávať.

Právo na prenosnosť údajov
Za určitých okolností máte právo na prenos osobných údajov inému subjektu, podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré spracovávame na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán alebo na základe súhlasu, ktorý ste nám udelili .

Právo namietať
Máte právo namietať voči spracovávaniu Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak spracovávame Vaše osobné údaje na základe noprávneného záujmu alebo pri spracovávaní, pri ktorom prichádza k profilovaniu. Ak podáte námietku voči takémuto spracovávaniu osobných údajov, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracovávať, ak nepreukážeme nevyhnutné oprávnené dôvody na takéto spracovávanie.

Právo odvolať súhlas
Ak Vaše osobné údaje spracovávame na základe Vášho súhlasu, máte právo odvolať svoj súhlas s ďalším spracovávaním Vašich osobných údajov. Súhlas môžete odvolať kedykoľvek písomne, e-mailom alebo ústne (osobne).

Práva súvisiace s profilovaním alebo automatizovaným rozhodovaním
V prípade, ak by sme spracovávali osobné údaje profilovaním alebo automatizovaným rozhodovaním, máte právo odmietnuť automatizované individuálne rozhodovanie, vrátane profilovania, z ktorého pre Vás vyplynie právny alebo iný, podobný významný dôsledok. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov však automatizované individuálne rozhodovanie alebo profilovanie nepoužívame.

Právo podať sťažnosť alebo podnet
V prípade, ak si myslíte, že pri spracúvaní Vašich osobných údajov porušujeme Predpisy o ochrane osobných údajov alebo že sme Vašu žiadosť nevybavili v súlade s týmito predpismi, môžete sa so sťažnosťou obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; webové sídlo: dataprotection.gov.sk, tel. číslo: 02 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

Vaše práva, uvedené v predchádzajúcom bode 7. tohto dokumentu môžete uplatniť:
- písomne, zaslaním žiadosti na adresu Záhorácky klub podnikateľov, o.z., Bratislavská 322/20, 908 51 Holíč,
- elektronicky, prostredníctvom e-mailovej adresy ou@zahorackyklub.sk,
- ústne, na adrese nášho sídla KO-MA s.r.o., Komenského 361, 908 77 Borský Mikuláš o čom bude spísaný písomný záznam, ktorého kópia Vám bude predložená.

Odpoveď na uplatnenie Vašich práv poskytujeme bezplatne. Za určitých okolností, v prípade opakovanej, nedôvodnej alebo neprimeranej žiadosti o uplatnenie Vašich práv sme oprávnení účtovať za poskytnutie informácií primeraný poplatok.

Odpoveď Vám poskytneme do jedného mesiaca odo dňa, kedy ste si uplatnili Vaše práva. V určitých prípadoch sme oprávnení predĺžiť lehotu na poskytnutie odpovede a to v prípade vysokého počtu a komplexnosti žiadostí Dotknutých osôb, najviac však o dva mesiace. O predĺžení lehoty Vás budeme vždy informovať.

Vaše osobné údaje nespracúvame profilovaním, ako ani žiadnou formou automatizovaného individuálneho rozhodovania. Pri spracovávaní osobných údajov Prevádzkovateľom teda neprichádza k profilovaniu, ani k spracovávaniu osobných údajov prostredníctvom automatizovaného individuálneho rozhodovania na vyhodnotenie Vašich osobných aspektov.

V niektorých prípadoch prichádza k prenosu Vašich osobných údajov do tretích krajín, spoločnosti Facebook Inc. Účely spracúvania osobných údajov, pri ktorých prichádza k ich prenosu do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií sú špecifikované vyššie, v Zázname o spracovateľských činnostiach.

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnúť príjemcom - orgánom štátnej správy, napr. Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky, Úradu na ochranu osobných údajov, súdom, orgánom činným v trestnom konaní a pod., ktoré sú v určitých prípadoch oprávnené spracúvať Vaše osobné údaje.

V niektorých prípadoch poskytujeme Vaše osobné údaje aj iným subjektom, najmä tretím stranám a sprostredkovateľom, medzi ktorých patria napr. spoločnosti zabezpečujúce služby vedenia účtovníctva alebo spoločnosť zabezpečujúca správu webovej stránky a reklamné a marketingové služby. So všetkými sprostredkovateľmi máme uzatvorené zmluvy o poverení so spracúvaním osobných údajov a vedieme transparentný zoznam všetkých našich sprostredkovateľov.

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov využívame výlučne sprostredkovateľov, ktorí prijali primerané technické a bezpečnostné opatrenia, prostredníctvom ktorých sú splnené požiadavky Predpisov o ochrane osobných údajov k bezpečnému spracúvaniu Vašich osobných údajov.

Tieto zásady ochrany osobných údajov a informácie o spracúvaní osobných údajov sú platné a účinné od 08.06.2018. V prípade zmeny týchto zásad Vás Prevádzkovateľ o zmenách vopred oboznámi, a to minimálne 14 dní vopred.

Kontaktný formulár

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia vašej požiadavky. Viac tu.

Chcete podnikať v progresívnom prostredí
plnom inovácií a trendov?

Pridajte sa do nášho klubu. Radi sa staneme Vaším „domovom“ pre moderné podnikanie.

Kontaktovať klub